Data Protection

Omfattende meddelelse
  
Databeskyttelsesmeddelelse til Akelius-koncernens lejere vedrørende behandling af personoplysninger
 
Hvad er personoplysninger? Handler og kommunikation skaber optegnelser. Nogle af disse optegnelser indeholder oplysninger. Personoplysninger er alle slags oplysninger, der vedrører dig eller medlemmer af din husstand. Behandling af personoplysninger omfatter alle de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til personoplysninger som indsamling, registrering, opbevaring, offentliggørelse og kompilering. 
 
Denne generelle databeskyttelsesmeddelelse ("meddelelse") giver dig besked om, at enheder i Akelius-koncernen kan behandle personoplysninger vedrørende dig som lejer af et firma inden for Akelius-koncernen.
 
Denne meddelelse er ikke beregnet til at erstatte andre mere detaljerede meddelelser eller samtykker fra specifikke enheder i Akelius-koncernen i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser eller for specifik behandling. I tilfælde af en konflikt mellem meddelelser eller samtykker, der er fastsat i henhold til lokal lov og denne meddelelse, vil sådanne meddelelser eller samtykker være fremherskende.
 
Udlejeren er dataansvarlig:
 
Akelius-koncernen er en Europa-baseret koncern, der tager databeskyttelse/datasikkerhed alvorligt. I henhold til EU-lovgivningen skal enhver dataansvarlig (den enhed, der bestemmer formålet med og indsamlingen, brugen mv. af personoplysninger) give den person, hvis personoplysninger behandles (dig) oplysninger om behandlingen i overensstemmelse med detaljerede krav fastsat i loven. Også i forhold til operationer uden for Europa overholder Akelius-koncernen de lokale love. Dokumentet tilsigter derfor ikke at udvide dine rettigheder, men snarere at informere dig, i det omfang det kræves i loven, om behandlingen af dine personoplysninger, som kan udføres, fordi du er medarbejder eller konsulent.
 
Den dataansvarlige for dine personoplysninger, der er beskrevet heri, er den enhed, som du har underskrevet en lejekontrakt med (herefter "udlejer"), medmindre andet er angivet. Det udlejeren som den dataansvarlige, der bestemmer formålene med og midlerne til behandling af dine personoplysninger. 
 
Hvis du er usikker på, hvilken juridisk enhed, der er din udlejer, så se din lejekontrakt.
 
Kilder:
 
Personoplysninger, som du giver (eller har givet) til din udlejer, er personoplysninger, som denne meddelelse er beregnet til at dække, og oplysninger, du giver til din udlejer, kan derfor behandles som beskrevet nærmere i denne meddelelse. Sådanne oplysninger kan indeholde navn, fødselsdato, CPR-nummer eller andet nationalt identifikationsnummer, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, transaktionsoplysninger, herunder udlejningsbetalinger, indbetalinger, betalingsmetode og beløb, kreditkortoplysninger hvis relevant, oplysninger om garant og forvalter, hvis det er relevant, oplysninger om andre beboere end lejeren som familiemedlemmers navne, hvis der er nogen, kategori af indkvartering og andre oplysninger, der anmodes om på et ansøgningsskema eller andre dokumenter fra udlejeren.
 
Personoplysninger kan også opnås eller genereres fra andre kilder ud over de data, du giver direkte. Sådanne kilder kan omfatte: (i) andre lejere (som følge af deres kommunikation med udlejeren, for eksempel i forbindelse med rapporter om forstyrrelser eller gener forårsaget af lejer), ii) eksterne virksomheder, der yder sikkerhedstjenester vedrørende undersøgelse og rapport om forstyrrelse, iii) data fra sikkerhedsudstyr som overvågningskameraer og adgangskontrolsystemer og (IV) entreprenører af udlejer.
 
Formål og retsgrundlag for behandling (hvorfor):
 
Behandling af dine personoplysninger er nødvendig for udlejerens forretningsaktiviteter, herunder for at yde dig tjenester og for at opretholde forholdet mellem udlejeren og dig som lejer, og kan således forekomme af følgende årsager:
 
  • for udførelsen af udlejerens lejeaftale med dig (f.eks. ejendomsadministration, såsom renovering, tryghed, sundhed og sikkerhed og daglig administration, indsamling af betalinger);
  • til at overholde de juridiske forpligtelser, der påhviler udlejeren (f.eks. kommunikation med velfærdstjenester eller pligter til at give oplysninger om anvendt leje);
  • når det er nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav, kan dine personoplysninger også behandles til dette formål (for eksempel til at dokumentere rapporter om forstyrrelser eller gener forårsaget af en lejer for at fastslå bevis); og  
  • i det omfang det ikke er omfattet af ovenstående, kan udlejer behandle dine personoplysninger, når det er nødvendigt med henblik på legitime interesser, der forfølges af udlejeren (eller af en tredjepart), medmindre sådanne interesser er tilsidesat af dine interesser eller dine grundlæggende rettigheder og friheder (f.eks. ejendomsadministration som ejendomshandel, sikring af fremtidige lejebetalinger, tryghed samt sundhed og sikkerhed for medarbejderne og entreprenørerne i Akelius-koncernen).

Hvordan personoplysninger kan behandles (hvordan):
 
Af de ovenfor beskrevne formål og årsager kan personoplysninger deles med andre enheder inden for Akelius-koncernen med det formål at sikre effektiv, rettidig og korrekt behandling af oplysninger i hele Akelius-koncernen. Dette vedrører udelukkende den måde, Akelius-koncernen organiseres og styres fra tid til anden.
 
For de ovenfor beskrevne formål og grunde, ikke mindst for at yde omkostningseffektive tjenester, kan personoplysninger som del af udlejerens forretningsaktiviteter deles med følgende kategorier af tredjeparter inden for eller uden for EU (også uden for Akelius-koncernen):
  • med lokale myndigheder for at behandle boligydelse og sikre, at optegnelser holdes ajourførte som krævet i henhold til gældende lovgivning;  
  • politiet og lokal retshåndhævelse, hvis de anmoder om oplysninger;
  • til brugsvirksomheder for at sikre, at regninger faktureres til de rigtige personer og at de dækker de korrekte datoer;
  • til entreprenører, der tilbyder renoveringstjenester og administration af faciliteter, ejendomsadministrationstjenester eller levering af IT-tjenester; og
  • til virksomheder, der leverer sikkerhedstjenester eller af udlejer er udnævnt til at undersøge og håndtere andre lejere rapporteret for forstyrrelser og gener.

Deling af personoplysninger skal være underlagt virksomheders krav med hensyn til overholdelse af databeskyttelseskrav, og data skal kun anvendes af de årsager til, at de deles.
 
Derudover kan personoplysninger også deles med andre enheder inden for Akelius-koncernen inden for eller uden for EU. Sådan dataudveksling er reguleret af passende interne ordninger, der sikrer beskyttelse af dine rettigheder som registreret person. Se yderligere oplysninger nedenfor.
 
Under hensyntagen til den nyeste teknologi, omkostningerne ved implementering og arten, omfanget, konteksten og formålene med forarbejdning samt risikoen for varierende sandsynlighed og sværhedsgrad for dig og dine rettigheder, skal der være gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et niveau af sikkerhed, der er passende for risikoen, før behandling af personoplysninger finder sted af udlejeren såvel som af enheder, med hvilke udlejer deler personoplysninger.
 
Enhver person, der handler på autoritet af udlejeren, og som får adgang til dine personoplysninger, må ikke behandle disse data, undtagen efter og i overensstemmelse med udlejerens anvisninger, eller medmindre det kræves i henhold til loven. Hovedregelen er adgang på "need-to-know-basis".
 
Overførsel til udlandet:
 
Dine personoplysninger kan overføres til udlandet, dvs. uden for det land, hvor udlejeren og ejendommen, hvor du er lejer, er lokaliseret, til kategorier af tredjeparter inden for og uden for Akelius-koncernen beskrevet ovenfor med det ovenfor anførte formål og grunde. Lande, som sådanne data kan overføres til, er Sverige, Tyskland, Storbritannien & Nordirland, Danmark, Frankrig, Canada og USA. Ifølge en EU-kommissionens beslutning om tilstrækkelighed af personoplysninger i tredjelande har Canada et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, og dine personoplysninger kan derfor overføres til Canada uden yderligere beskyttelse. Hvad angår USA har Akelius truffet de nødvendige foranstaltninger inden for rammerne af den interne juridiske struktur om behandling af personoplysninger og sikrer derved et passende beskyttelsesniveau også for personoplysninger, der overføres til USA.
 
Hvor længe:
 
Det er ikke muligt generelt at angive en periode, for hvilken personoplysninger vil blive opbevaret, men de kriterier, der anvendes til at bestemme denne periode, er, at dine personoplysninger ikke må opbevares i længere tid end nødvendigt til de formål, som de behandles for, og derfor skal opbevaring af personoplysninger screenes regelmæssigt. Udlejeren kan bevare oplysninger om lejekontrakten og tilhørende poster også efter opsigelse af lejekontrakten, f.eks. hvis det er nødvendigt for at overvåge eventuel resterende gæld i forbindelse med lejemålet, eller på anden vis anset for nødvendigt for at opfylde de formål, for hvilke personoplysningerne er indsamlet og opbevaret. For eksempel, hvis et lejemål opsiges på grund af lejerens dårlige opførsel, kan udlejeren opbevare oplysninger som navn, lejemål, dato, hvor lejeren flyttede ud, og en kort forklaring på årsagen til ophævelse af lejemålet uden oplysninger om kriminelle aktiviteter.
  
Adgangsrettigheder:
 
Som registreret person har du ifølge loven ret til at anmode om oplysninger om, hvordan udlejeren behandler dine personoplysninger. Dertil har du, som fastlagt i den gældende lovgivning, ret til at modtage personoplysninger for at udøve din ret til dataoverførbarhed, dvs. til at overføre dine personoplysninger til en anden dataansvarlig. Sådanne anmodninger skal være skriftlige, og de skal underskrives og sendes til udlejeren (se kontaktoplysninger nedenfor).
 
Du har, som fastlagt i den gældende lovgivning, ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling eller protestere mod behandlingen, og du kan indgive en klage til en national databeskyttelsesmyndighed, hvis behandlingen af dine personoplysninger eller rettigheder i forhold hertil ikke opfylder kravene i den gældende lovgivning. Skulle du have brug for yderligere information herom, se nedenfor under "Kontaktoplysninger".
 
Kontaktoplysninger:
 
I tilfælde af spørgsmål vedrørende behandling af dine personoplysninger fra Akelius-gruppen, f.eks. formålet med behandlingen af dine personoplysninger eller oplysninger om, hvem der har adgang til dine data, eller hvis du har brug for oplysninger om dine rettigheder vedrørende udlejerens behandling af dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning, kan du kontakte Akelius Service Center, info@akelius.dk. Du kan som et alternativ altid kontakte Akelius’ Group Privacy Officer.
 
Akelius Group Privacy Officer
 
P.O Box 104, SE-182 12 Danderyd
 
E-mail address: gpo@akelius.com
 
Group Privacy Officer: Demetris Syllouris
 
VERSION: 1.0/2018-03

Retningslinjer for cookies
 
Hvad er cookies?
 
En cookie er en lille tekstfil, der downloades til din enhed, når du besøger Akelius-webstedet. Den gør det muligt for webstedet at genkende og husker sine brugere, deres handlinger og deres præferencer.
 
Nogle af de cookies, vi anvender, er ikke nødvendige for, at webstedet kan fungere. De vil dog give dig en bedre oplevelse. Når du kommer til vores websted, bliver du spurgt, om du giver samtykke til vores brug af cookies. Du kan altid forhindre og slette cookies. Det kan dog påvirke webstedets egenskaber og funktioner.
 
Hvilken type cookies anvender vi og hvorfor?
 
Vi bruger præference-cookies, annoncerings-cookies og Googles analyseværktøj på vores websted. Disse cookies placeres på din enhed af vores websted. Desuden anvender vi annonceringsfunktionen Remarketing i Google Analytics. De indeholder tredjeparts cookies (se yderligere oplysninger nedenfor). 
 
Præference-cookies indeholder et unikt ID, som hjælper webstedet med at huske information, for eksempel dine loginoplysninger og foretrukne sprog, og tilbyde individuelt tilpasset indhold. Vi bruger cookies til at tilbyde skræddersyet annoncering til den enkelte bruger baseret på deres tidligere browserhistorik, for eksempel besøgte sider og klikkede links. Der kan også placeres annoncerings-cookies på domænet for vores websted til måling af interaktioner med andre annoncer på vores websted og for at undgå, at de samme annoncer bliver vist for mange gange.
 
Vi anvender Google Analytics, som hjælper os med at se, hvordan de besøgende navigerer rundt på vores websted. Det rapporterer statistikker over brugen af webstedet, for eksempel hvilke sider på vores websted, der besøges mest, hvilke problemer brugerne kan have på webstedet, og hvorvidt vores annoncering er effektiv. Google Analytics giver os et samlet overblik over brugen af vores websted og gør det muligt for os at udvikle og forbedre webstedet.
 
Endelig kan vi også bruge annonceringsfunktionen Remarketing i Google Analytics på tredjeparts websteder indenfor Googles søge- og visningsnetværk. Det gør det muligt for os at segmentere gruppen af tidligere besøgende på webstedet og vise relevante annoncer baseret på brugernes handlinger på vores websted.
 
Information om Googles brug af cookies og indsamlede data, samt hvordan du kan kontrollere de oplysninger, der sendes til Google, kan findes her: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/
 
Sådan forhindrer og sletter du cookies
 
Du kan slette alle cookies på dine enheder og indstille din browser til at forhindre, at der placeres cookies på dine enheder. Du kan fravælge Remarketing-funktionen via dine annonceindstillinger og NAI's fravalgsordning for forbrugere, se https://www.networkadvertising.org/
 
Nogle af funktionerne på vores websted kan dog ikke fungere, hvis du vælger at slette eller forhindre cookies, og du vil måske være nødt til manuelt at justere dine indstillinger, hver gang du besøger webstedet.
 
Liste over cookies og deres udløbstid
 
Vi anvender sessionscookies og faste cookies på vores websted. Sessionscookies slettes, når du forlader webstedet, mens faste cookies gemmes i din browser i længere tid.
 
Her er en liste over hvilke cookies, vi anvender, og hvornår de udløber: 
Cookies Udløbstid
ASP.NET_SessionId 1 år
_ga 2 år
_gid 24 timer
_gat session
_gac_ 90 dage
NID 180 dage
IDE 1 år
DSID 14 dage